Část usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí - Hrachovka 2008

14.05.2008 20:01

konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ36/47

Žádost společnosti PEAS Production, s. r. o. o výpůjčku pozemku p. č. 140, pozemku p. č. 1116/2 a pozemku p. č. 1117, vše v k. ú. Hrachovec za účelem konání festivalu HRACHOVKA 2008.

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 140 o výměře 1849 m2, p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec společnosti PEAS Production, s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, 612 00 Brno – Medlánky, IČ: 27683958 za účelem užívání jako stanové městečko pro návštěvníky festivalu HRACHOVKA 2008 ve dnech 25. a 26. 7. 2008 za podmínek:

 • případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady

 • na pozemcích bude udržován pořádek

 • žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru

 • bezpečnost všech zúčastněných bude zajišťovat pořadatelský sbor

 • pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou

 • žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši 20.000,- Kč

 • do pěti dnů po ukončení akce provede žadatel úklid nejen na pronajatých pozemcích, ale i v okruhu 1 km od místa konání

 • do pěti dnů po ukončení akce provede Osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o vrácení kauce pořadateli

 • v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí, bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce již nebude žadateli vrácena

T: Ihned
Zodp.: Ing. Matocha, Mgr. Trampotová

 

36/79

Žádost o převzetí záštity starosty města nad festivalem HRACHOVKA 2008 a o udělení souhlasu s použitím znaku města Valašské Meziříčí.

 1. Rada města doporučuje starostovi města Jiřímu Částečkovi převzít záštitu nad festivalem HRACHOVKA 2008.

 2. Rada města uděluje souhlas s bezplatným použitím znaku města Valašské Meziříčí společnosti PEAS Production, s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, 612 00 Brno – Medlánky, IČ: 27683958 dle předloženého návrhu.

T: Ihned
Zodp.: Ing. Matocha, Ing. Skácalová

 

Pro zájemce je kompletní plán projektů ZDE.

—————

Zpět