Část usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

22.05.2009 20:28

konaného dne 12. května 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

 

63/15

Výpůjčka pozemků p. č. 140, p. č. 1116/2 a p. č. 1117, vše v k. ú. Hrachovec pro konání festivalu Hrachovka 2009

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 140 o výměře 1849 m2, pozemku p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec společnosti PEAS Production s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, Brno – Medlánky IČ: 27683958 za účelem užívání jako areál festivalu a stanové městečko pro návštěvníky festivalu Hrachovka 2009 ve dnech 24. a 25. 7. 2009 za podmínek:

  • případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady, na pozemcích bude udržován pořádek,
  • žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru,
  • bezpečnost všech zúčastněných bude zajišťovat pořadatelský sbor,
  • pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou smlouvy,
  • žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši 20.000,- Kč,
  • do pěti dnů po ukončení akce provede osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o případném vrácení kauce pořadateli,
  • v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce nebude žadateli vrácena.

T: Ihned

Zodp.: Ing. Matocha, Mgr. Trampotová

 

63/60

Žádost o převzetí záštity starosty města nad festivalem HRACHOVKA 2009 a o udělení souhlasu s bezplatným použitím znaku města Valašské Meziříčí

  1. Rada města Valašské Meziříčí doporučuje starostovi města Valašské Meziříčí Jiřímu Částečkovi převzít záštitu nad festivalem Hrachovka 2009.
  2. Rada města Valašské Meziříčí uděluje souhlas s bezplatným použitím znaku města Valašské Meziříčí organizaci PEAS Production, s. r. o., Hudcova 533/78c, 612 00 Brno, IČ: 27683958 dle předloženého návrhu.

T: Ihned

Zodp.: Ing. Matocha, Ing. Skácalová

 

63/66

Žádost o spolupráci při úklidu areálu a odvozu odpadu v rámci akce Hrachovka 2009

Rada města nesouhlasí s přidělením příspěvku agentuře PEAS Production, s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, 612 00 Brno – Medlánky, IČ: 27683958 na úklid po festivalu Hrachovka 2009.

T: Ihned

Zodp.: Ing. Matocha, Mgr. Chajdrna

 

Usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

—————

Zpět