Část usnesení z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

29.12.2009 11:10

konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

81/90 „Chodník Hrachovec – střed – ulice Krafiátova“ – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následná smlouva o zřízení věcného břemene

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování stavby „Chodník Hrachovec – střed – ulice Krafiátova“, její opravy a údržby na pozemcích p. č. 1206 v k. ú. Hrachovec mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, jako oprávněným z věcného břemene a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, zastoupeným majetkovým správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 1206 v k. ú. Hrachovec právo umístění a provozování stavby „Chodník Hrachovec střed – ulice Karafiátova“, její opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu dle znaleckého posudku nebo dle dohody smluvních stran.

T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha
Mgr. Chajdrna

 

Celý text usnesení

—————

Zpět