Část usnesení z 82. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

29.01.2010 19:22

konaného dne 19. ledna 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

82/58 Žádost sdružení Festival Hrachovka o výpůjčku pozemku p. č. 140 o výměře 1849 m2, pozemku p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře cca 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec pro konání festivalu Hrachovka 2010

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 140 o výměře 1849 m2, pozemku p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec sdružení Festival Hrachovka, se sídlem Krhová 377, 756 63 Valašské Meziříčí, IČ: 22826726 za účelem užívání jako areál festivalu a stanové městečko pro návštěvníky festivalu Hrachovka 2010 konaného dne 14. 8. 2010 za podmínek:

  • případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady,
  • na pozemcích bude udržován pořádek,
  • žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru,
  • bezpečnost všech zúčastněných bude zajišťovat pořadatelský sbor,
  • pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou smlouvy,
  • žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši 20.000,- Kč,
  • do pěti dnů po ukončení akce provede Osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o případném vrácení kauce pořadateli,
  • v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí, bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce nebude žadateli vrácena.

T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha
Mgr. Trampotová

 

 

celý text usnesení je ZDE

—————

Zpět