Část územního plánu Valašské Meziříčí (2010)

18.08.2010 18:56

Koncepce rozvoje města Valašské Meziříčí a jeho místních částí je navržena v souladu s požadavky Politiky územního rozvoje České republiky a Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Navrhované jevy jsou součástí celkové koncepce rozvoje města Valašské Meziříčí.

Územní rozvoj města je navržen na základě jeho předpokládaných a požadovaných potřeb, které město potřebuje ke svému hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji. Rozvoj města je řešen na principu zajištění udržitelného rozvoje území, který spočívá na vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

 

C.1

Urbanistická koncepce
Zabránit plošnému propojování jednotlivých sídel novou zástavbou. Jedná se především o zabránění vzniku širšího propojení novou zástavbou mezi Valašským Meziříčím a Hrachovcem. Současně nepropojovat obytnou zástavbu podél silnice v Juřince. Cílem tohoto záměru je zachování identity jednotlivých sídel.

 

D.2.3.3

 • koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována
 • rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu
 • v rámci veřejných prostranství budou stávající vodovodní řady v maximální míře zaokruhovány
 • pro výhledový rozvoj v území se bude hájit prostor pro dostavbu VDJ Vrchovina a přívodního a zásobovacího řadu z něj
 • v rámci přeložky státní silnice I/35 (Valašské Meziříčí- Rožnov p/R) budou provedeny přeložky vodovodních řadů kolidujících s těmito stavbami
 • bude hájeno jímací území Hrachovec jako rezervní zdroj

 

D.2.4.3

 • koncepce odkanalizování je v řešeném území stabilizována
 • nové stoky splaškové kanalizace v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu
 • v rámci akce „Čistá řeka Bečva II. bude realizována nová splašková kanalizace v lokalitě Vichury II., která se připojí na veřejnou stokovou síť města Valašské Meziříčí.
 • v rámci přeložky státní silnice I/35 (Valašské Meziříčí- Rožnov p/R) bude provedena přeložka stávající kanalizace, která koliduje s touto stavbou

 

D.2.5.3

 • doporučuje se zásobování zemním plynem řešit ve vazbě na rozvoj ploch pro výrobu
 • nová VTL přípojka, nová VTL RS 1200 m3/hod a nová STL zásobovací síť v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu
 • v rámci přeložky státní silnice I/35 (Valašské Meziříčí- Rožnov p/R) bude provedena přeložka VTL plynovodu č. 63236 DN 300 PN 40, který koliduje s touto stavbou

 

D.2.6.6

 1. 3 ks transformačních stanic (1HC – 3HC): všechny trafostanice stožárové, napojené z nadzemní sítě VN 22 kV.
 2. Úprava přeložky dvojitého vedení VN 22 kV č. 103/104 v k.ú. Hrachovec (maximální využití stávajícího vedení).

 

D.2.10

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Komunální odpad bude separován na jednotlivé složky, které budou dále zpracovány a recyklovány k druhotnému využití.

Zásady pro nakládání s odpady:
Nevyužitelné složky komunálního odpadu budou ukládány na řízené skládky. Pro ukládání nevyužitelných složek TKO je navržena skládka v bývalém hliníku cihelny v Hrachovci.

D.3

VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Zásady pro rozvoj veřejného občanského vybavení:
Respektovat stabilizované plochy veřejného občanského vybavení, v případě nepřekročení stanoveného koeficientu zastavění je možné intenzivnější využití těchto ploch.
Pro rozvoj veřejné občanské vybavenosti jsou vymezeny:
Lokalita 375 -domov pro seniory – k.ú. Valašské Meziříčí
Lokalita 239 – veřejné pohřebiště – k.ú. Hrachovec
Další požadavky na rozvoj veřejné občanské vybavenosti lze řešit v plochách s rozdílným způsobem využití, které připouštějí umístění občanské vybavenosti.

E.5

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Zásady ochrany před povodněmi:
V souladu se ZÚR Zlínského kraje jsou v prostoru katastrálního území Hrachovec, na jeho východním okraji vymezeny plochy pro realizaci hráze suché vodní nádrže.

 

Město Valašské Meziříčí - územní plán

—————

Zpět