Oprava usnesení z 12. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. dubna 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

17.04.2007 22:18

Správný text usnesení č. 12/106 je tento:


12/106 Výpůjčka pozemků p. č. 140 o výměře 1849 m2, p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře cca 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec za účelem konání 14. ročníku Hrachovky 2007 Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 140 o výměře 1849 m2, p. č. 1116/2 o výměře 6227 m2 a části pozemku p. č. 1117 o výměře cca 13790 m2, vše v k. ú. Hrachovec ve dnech 27. 7. 2007 a 28. 7. 2007 společnosti PEAS Production s. r. o., Hudcova 533/78c, Brno, IČ: 27683958 za účelem konání 14. ročníku hudebního festivalu Hrachovka 2007 za podmínek:

 

  • případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady

  • na pozemcích bude udržován pořádek

  • žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru

  • bezpečnost všech účastníků bude zajišťovat pořadatelský sbor

  • pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou

  • žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši 20.000,- Kč, - do 5ti dnů po ukončení akce provede žadatel úklid nejen na pronajatých pozemcích, ale i v okruhu 1 km od místa konání

  • do 5ti dnů po ukončení akce provede Osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o vrácení kauce pořadateli

  • v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí, bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce již nebude žadateli vrácena.


T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Přerovský

Valašské Meziříčí, 3. května 2007 Mgr. Dagmar Lacinová Mgr. Jiří Pernický

—————

Zpět