Přeložka silnice I/35 Valašské Meziříčí, severní obchvat

22.12.2009 11:41

Město Valašské Meziříčí, ležící na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, je v současné době čtvrtým nejlidnatějším městem Zlínského kraje (dle sčítání obyvatel z roku 2001 zde trvale žije přes 27 tisíc obyvatel). Situováním důležitých dopravních komunikací (silnice I/35 a I/57), které se ve Valašském Meziříčí kříží, se z města stal významný dopravní uzel.

Katastrálním územím města procházejí v současné době tyto silnice I. třídy:
• I/35 – od západu na východ – od hranic s Polskou republikou přes Liberec, Hradec Králové, Olomouc, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm na hranice se Slovenskou republikou.
• I/57 - od severu k jihu - od hranic s Polskou republikou přes Krnov, Opavu, Nový Jičín,
Valašské Meziříčí a Vsetín na hranice se Slovenskou republikou.

Stávající základní dopravní skelet města, kde je vedena dopravní zátěž silnic I.třídy, tvoří:
• ulice Masarykova a Rožnovská (silnice I/35)
• ulice Hřbitovní, Masarykova a Vsetínská (stávající průtah I/57 kolem historického centra)
• ulice U Abácie a Nádražní s napojením na ulici Masarykovu (silnice II/150)
• ulice Sokolská podél historického centra napojena na ulicí Vsetínskou
• ulice Palackého s napojením na ulici Vsetínskou

Kolem těchto komunikací, které vedou přes střed města a je podél nich soustředěna obytná zástavba s občanskou vybaveností (školy, obchody, nemocnice, domov důchodců atd.), se vlivem zvyšování dopravní zátěže zhoršuje kvalita životního prostředí značné části zde
žijících obyvatel (zvýšením hlukové zátěže, množstvím exhalací a prachu).

S rozvojem hospodářství regionu i samotného města sílí nejen doprava tranzitní, ale dochází i k nárůstu cílové a zdrojové dopravy, která míří do města nebo z něj vyjíždí. Význam stavby pro město Valašské Meziříčí spočívá především v odvedení tranzitní dopravy z průtahu městem a ve zpřístupnění pozemků, využitelných pro další rozvoj především průmyslové ale i bytové výstavby. V neposlední řadě je vybudování čtyřpruhových silnic vyšších tříd pobídkou pro ekonomický život oblastí a s tím spojený rozvoj podnikání, zvyšování městnanosti a celkový růst regionálních a mikroregionálních center.

 

Ortofotomapa (.pdf, 7.69 MB)

Situace (.pdf, 1.38 MB)

 


 

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět