Rajónové čištění komunikací 2010

22.02.2010 22:30

V souladu s městskou vyhláškou č. 7/2005 provede společnost TS Valašské Meziříčí od 18. března do 7. dubna očistu komunikací, chodníků a parkovišť na území města. Ve dnech od 8. do 27. dubna provede očistu přilehlých místních částí. Očista bude probíhat denně od 6 do 15 hodin, doba od 15 do 17 hodin zůstane v rezervě, aby plánované práce byly opravdu dokončeny. Efektivnost strojního a ručního čištění vozovek bude záviset na vstřícném přístupu obyvatel, organizací a malých provozoven. Majitelé a provozovatelé vozidel stojících na komunikacích a parkovištích budou o rajonové očistě v předstihu informováni prostřednictvím plakátů, místního rozhlasu a na www.valasskemezirici.cz. Sedm dnů před rajonovým čištěním bude na dotčených komunikacích umístěno přenosné dopravní značení. Jeho umístěním dochází k místní úpravě silničního provozu a stání na komunikacích.

V místní části Hrachovec proběhne rajónová očista od 14. dubna do 15. dubna 2010.

Bližší informace podají: Veronika Cíchová, mistr provozu odpadů TS Valašské Meziříčí, telefon 606453426 a Michal Lysák, referent odboru komunálních služeb městského úřadu, telefon 571674527.

 

Před očistou bude proveden vývoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to od 8. do 18. března. Tím se vytvoří výchozí podmínky k provedení celkové očisty města Valašského Meziříčí a jeho místních částí. Žádáme občany, aby do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které slouží ke sběru objemného odpadu, neodkládali odpady nebezpečné (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzelé barvy, staré televizory apod.), železný šrot a biologický odpad. Uvedené složky mohou občané s trvalým bydlištěm ve Valašském Meziříčí předat bezplatně ve sběrném dvoře na ulici M. Alše 833. Provozní doba sběrného dvora je od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin. Starší občané bez možnosti odvozu uvedeného odpadu do sběrného dvora se mohou individuálně dohodnout se společností TS Valašské Meziříčí, která zajistí centrální odvoz. VŠECHNY KONTEJNERY BUDOU OZNAČENY CEDULÍ S POPISEM, KTERÝ ODPAD DO NICH PATŘÍ.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v místní části Hrachovec 15. března 2010 na následujících místech:

  • točna
  • kulturní dům
  • hřiště
  • Kouty u Kardinála Bauera

 

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví společnost TS Valašské Meziříčí SPECIÁLNÍ KONTEJNER

-v místní části Hrachovec 10. března 2010 a to u kulturního domu.

—————

Zpět