Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí - Zpráva pro Radu města

26.03.2009 17:50

str. 7

...ve výhledu je z jedné variant (V2 - vyššího využití rozvojových ploch pro výrobu v tomto KÚ) navržena plynofikace KÚ Hrachovec.

 

str. 11

Prioritní oblastí využití biomasy je zejména její decentralizované využití v domácnostech, případně v malých zdrojích tepla do cca 200 kW ve veřejném a soukromém sektoru, a to především jako náhrada za staré kotle na tuhá paliva s nízkou účinností a vysokou produkcí emisí. Z hlediska lokalit v rámci území města jsou prioritními lokalitami katastrální území Bynina a Hrachovec a dále části katastrálních území Lhota, Brňov a Potůčky, případně některé další lokality. Předpokladem rozsáhlejšího decentralizovaného využití paliv na bázi biomasy je zabezpeční dostatku paliva o přiměřené kvalitě a ceně na lokálním trhu. V malých zdrojích tepla je možno využít převážně polenové dřevo ve zplyňovacích kotlích na dřevo a pelety v peletových kotlích.

Výstavba nových soustav CZT s využitím biomasy pro zdroj tepla, zejména v lokalitách Bynina a Hrachovec, není zejména z ekonomického hlediska vhodná. Využití biomasy je naopak doporučeno v kotlích v KD Hrachovec a MŠ Hrachovec.

 

str. 20

Také v KÚ Hrachovec není v rámci vybrané varianty ÚEK plynofikace předpokládána (tento návrh se může nicméně změnit pokud si případný progresivní rozvoj na návrhových plochách pro bydlení a pro výrobu plynofikaci území vyžádá).

Budou podpořeny navržené projekty využití obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor (KD Hrachovec, MŠ Hrachovec).

 

str. 24

Ve variantě progresivní výstavby na rozvojových plochách bylo uvažováno s progresivní zástavbou na území Hravchovce. Spolu s tím bylo zvažováno rozšíření distribuční sítě zemního plynu do KÚ Hrachovec; tato varianta by přinesla snížení emisí tuhých znečišťujících látek o více než 2 tuny pouze v emisích z nové zástavby.

 

str. 25

Rekonstrukce kotelny v MŠ Hrachovec - v současné době je kotelna vybavena dožívajícím kotlem na propan o výkonu cca 35 kW. Doporučujeme nahradit kotel na propan kotlem na dřevní pelety s automatickým podavačem paliva y velkokapacitního zásobníku. Případný záměr rekonstrukce kotelny (který by ylo velmi vhodné doplnit zateplením objektu) má navíc velmi reálnou šanci získat podporu až ve výši 90% způsobilých nákladů z Operačního programu Životního prostředí.

Využití biomasy (štěpky, případně pelet ze zemědělského odpadu) pro vytápění kulturního domu Hrachovec. Doporučujeme ověřit zajištění dostatečně kvalitní štěpky, provést případně provozní zkoušky spalování pelet ze zemědělského odpadu (samostatně, případně ve směsi s uhlím) a v případě kladného výsledku opět zajistit plné či částečné vytápění KD Hrachovec biomasou. Opětovně je zde možnost získaní dotace na tuto akci.

V případě Hrachovce záleží na celkovém využití navržených ploch pro zástavbu, zda bude oblast vhodná k plynofikaci. Plyn je v tomto územním obvodu přiveden na jeho severním okraji. Pokud by se město rozhodlo rozprodat větší část pozemků na území Hrachovce, doporučujeme zvážit záměr plynofikace této místní části. Zvážit tento záměr by město mělo dříve nežli se rozhodne o případné podpoře využití kotlů na biomasu v této části města ze svých či jiných zdrojů.

 

Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí - Zpráva pro Radu města

 

—————

Zpět