Územní plán města

15.03.2009 18:02

Práce na zpracování Územního plánu města Valašské Meziříčí byly zahájeny

1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanovena povinnost pro obec nahradit územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny schválenou po 1. červenci 1992 novým územním plánem, a to do 9 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do roku 2016. Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá tato územně plánovací dokumentace platnosti.

Současně platný Územní plán sídelního útvaru Valašské Meziříčí s návrhovým obdobím do roku 2010 byl schválen v roce 1997, bylo tedy nutné zahájit práce na zpracování nového územního plánu pro území města Valašské Meziříčí (zahrnuje k.ú. Brňov, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Křivé, Lhota u Choryně, Poličná, Valašské Meziříčí - město).

Pořízení nového Územního plánu města Valašské Meziříčí schválilo Zastupitelstvo města dne 25.1.2007. Všechny činnosti související s pořizováním územního plánu bude na základě výše uvedeného stavebního zákona provádět Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ Valašské Meziříčí.

Následně byla vypracovány všechny potřebné podklady pro vyhlášení podlimitního řízení veřejné zakázky na služby pro zpracování „Územního plánu města Valašské Meziříčí“. Vybraným zpracovatelem Územního plánu města Valašské Meziříčí je Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o., v čele zpracovatelského týmu s Ing. Arch. Miroslavem Dubinou. Celkové náklady na zpracování dokumentu budou podle smlouvy o dílo ve výši 4 860 000,- Kč a budou hrazeny z rozpočtu města vždy po ukončení každé ze tří fází – 1. doplňující průzkumy a rozbory, zadání, 2. koncept územního plánu, 3. návrh územního plánu.

Předpokládaný harmonogram zpracování 1. fáze - zadání Územního plánu města Valašské Meziříčí:

  1. odevzdání doplňujících průzkumů a rozborů – 30. listopadu
  2. v rámci průzkumů a rozborů budou v termínu od 1. září do 15. října 2008 shromažďovány návrhy občanů na řešení jimi navrhovaných ploch – jednotný tiskopis bude k dispozici na informacích ul. Soudní a Zašovská, na odboru v kanc. 201 a 211 a na www.valaskemezirici.cz – rozvoj města – územní plán města. Návrhy občanů budou vyhodnoceny zpracovatelem územního plánu.
  3. návrh zadání územního plánu bude zpracován do konce ledna 2009

Další fází zpracování územního plánu města bude koncept územního plánu zpracovaný po projednání a schválení jeho zadání zastupitelstvem města. V průběhu zpracování konceptu, které bude trvat přibližně 8 měsíců, proběhne ve městě i v každé místní části seznámení veřejnosti s tímto konceptem. Zde budou mít občané možnost prodiskutovat s projektantem své návrhy, které uplatnili ve stanoveném termínu. Poté bude koncept dopracován a předložen k veřejně právnímu projednání v souladu se stavebním zákonem.

Poslední, třetí fází zpracování územního plánu, je jeho návrh, který bude odevzdán do 5 měsíců od předání schválených pokynů pro zpracování návrhu.

Každá z těchto tří fází bude ukončena veřejně právním projednáním dokumentu v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


Ing.arch. Dagmar Vávrová
vedoucí odboru ÚPSŘRR

 

Město Valašské Meziříčí: Územní plán města

—————

Zpět