Zápis 1/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 6.4.2011 v KD Hrachovec

16.04.2011 21:02

Zápis 1/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 6.4.2011 v KD Hrachovec

 

Přítomni:

Ing.Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Lubomír Melichařík, Ing.Josef Vrátník
Hosté: Vlastislav Navrátil, Vladimír Místecký
Omluveni: Jaroslav Došek

Program:

1.    Stanovení termínů zasedání OV Hrachovec 
2.    Dopravní značení Ulička
3.    Informace ze schůzky předsedů osadních výborů s vedením města
4.    Stanovení priorit OV Hrachovec na roky 2011 - 2014
5.    Požadavky a stížnosti občanů


K bodu 1:

Zasedání OV Hrachovec se budou konat každý první čtvrtek v měsíci v 19.00 hod. v KD Hrachovec ve Sportbaru. ( v roce 2011:  5.5., 2.6., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.)

 

K bodu 2:

OV zásadně nesouhlasí s realizovaným dopravním značením na křižovatce místní komunikace  Kouty-Hrachovec a Ulička. Je zásadně v rozporu se stanovisky OV a bylo realizováno MÚ na základě iniciativy jediného občana místní části. Realizované dopravní značení ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí v dané lokalitě (značně se zvýšila rychlost projíždějících vozidel). OV v případě zachování realizovaného dopravního značení požaduje v dané lokalitě vybudování zpomalovacích příčných prahů.

 

K bodu 3:

Informace z jednání předsedů OV dne 31.3.2011
•    V případě mimořádných událostí (např. povodně) bude v KD zřízeno „centrum krizového vývoje“, které ve spolupráci s OV zabezpečí pomoc občanům (např. vysoušeče atd.).
•    Možnost používání veřejného rozhlasu v místní části pro informace občanů.
•    Požadavky občanů na odbor komunálních služeb (OKS), je možno uplatňovat pouze prostřednictvím OV, na přímé požadavky občanů bez stanoviska OV nebude ze strany OKS brán zřetel.
•    Realizace akce čistá Bečva II proběhne části Vichury v letech 2011-2012.  Projektovou dokumentaci a stavební povolení pro přípojky zajistí a uhradí město za podmínky vybudování kanalizační přípojky do stanoveného termínu. Město realizuje přípojky po hranice městských pozemků. Po realizaci akce proběhne oprava komunikace.
•    V lokalitě u KD bude instalován kontejner na drobný elektroodpad.

 

K bodu 4:

Priority OV Hrachovec v letech 2011-2014
•    Chodník  Hrachovec –Kaple – ul. Šafaříkova
•    Zpevnění plochy u KD Hrachovec pro možnost parkovaní aut při akcích pořádaných v KD
•    Zřízení víceúčelového dětského hřiště v místní části
•    Zřízení míst pro přecházení – u hřiště a u vyústění Ulička
•    Zlepšení vyústění cyklostezky u mostu přes Bečvu od Veselé
•    Oprava místních komunikací
•    Zlepšení životního prostředí v obci – ekologické vytápění
•    Regulace a čištění potoka a jeho přítoků na katastru obce
•    Údržba dřevin na pozemcích města v místní části
•    Dosažitelnost internetu v rámci metropolitní sítě města
•    Oplocení pozemku hřbitova

 

K bodu 5:

•    Požadavek na zlevnění pronájmu sálu v KD pro hrachovecké organizace  (skaut, hasiči, fotbal, divadlo)
•    Vlastník komunikace nad bytovkami – zatékání vody do obchodu
•    Vyčištění příkopů u cesty od Vichur  k vleku na Veselé – nefunkčnost příkopů poškozuje opravenou komunikaci
•    Oprava komunikace na mostu přes Bečvu při výjezdu z Hrachovce.
•    Žádost skautů o pronájem pozemku vedle KD.
•    Žádost o prořezání stromů (suché větve) na p.č. 1206, 1208 a 447 v majetku města.

 

Přijatá usnesení

OV Hrach. 2011/01 Dopravní značení Ulička

OV Hrachovec nesouhlasí s navrženým řešením, požaduje odstranění nově realizovaného dopravního značení a doplnění příčných zpomalovacích prahů v této lokalitě.

 

OV Hrach. 2011/02 Priority OV Hrachovec na léta 2011

OV Hrachovec schválil stanovené priority místní části pro léta 2011-2014 a bude pracovat na jejich realizaci.

 

OV Hrach. 2011/03 Pronájem sálu KD pro místní organizace

OV Hrachovec projedná s odborem majetkové správy možnosti snížení ceny pronájmu pro hrachovecké organizace.

 

OV Hrach. 2011/04 Komunikace nad bytovkami

OV Hrachovec zjistí vlastníka a správce komunikace u OKS a bude požadovat zlepšení stávajícího stavu.

 

OV Hrach. 2011/05 Příkopy Vichury

OV Hrachovec bude požadovat u OKS vyčištění příkopů.

 

OV Hrach. 2011/06 Oprava komunikace na mostě přes Bečvu

OV Hrachovec bude prostřednictvím MÚ požadovat opravu po správci komunikace.

 

OV Hrach. 2011/07 Žádost skautů o pronájem pozemku vedle KD

OV Hrachovec souhlasí s touto žádostí skautů a společně s nimi projedná s MÚ možnosti pronájmu za symbolickou cenu.

 

OV Hrach. 2011/08 Žádost o prořezání stromů

Žádost o prořezání byla zaslána v měsíci březnu na odbor životního prostředí. Doposud nebylo realizováno.

 


Zapsal: Ing. Jan Weiss

—————

Zpět