Zápis 2/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 5.5.2011 v KD Hrachovec

17.05.2011 21:08

Zápis 2/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 5.5.2011 v KD Hrachovec

Přítomni:

Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Lubomír Melichařík,
Hosté: Vlastislav Navrátil, Vladimír Místecký
Omluveni: Jaroslav Došek, Ing. Josef Vrátník

 

Program:

  1. Kontrola a plnění usnesení
  2. Dopravní značení Ulička – umístění retardéru
  3. Žádost o souhlas s vybudováním dětského hřiště v areálu SK Hrachovec
  4. Žádost o připojení lokality pod točnou u lomu k veřejnému vodovodu
  5. Pronájem místnosti č. xx  ( bývalá učebna ) v přízemí v KD Hrachovec

K bodu 1:

OV Hrach. 2011/01 – OKS neplánuje odstranění nově instalovaného dopravního značení.
OV Hrach. 2011/04 – vlastníkem komunikace je pan Vrána
OV Hrach. 2011/05  - provedeno vyčištění příkopů po odbočku k myslivecké chatě
OV Hrach. 2011/08 – p. Matochové znovu přeposlána žádost emailem

 

K bodu 2:

OV provedl místní šetření na místě samém a předkládá návrh na umístění zpomalovacích pruhů včetně příslušného dopravního značení.

 

K bodu 4:

Oprava uvedené komunikace byla navrhována několikrát již v předchozích letech.

 

K bodu 5:

Tato místnost byla v loňském roce pronajata usnesením rady města, ale k pronájmu fakticky nedošlo. Je nutno prověřit, zda došlo k revokaci usnesení rady o pronájmu (zřejmě ne). Je zájem využít tuto místnost pro potřeby města (volební místnost), jednání OV a pro potřeby zájmových organizací místní části.

 

Přijatá usnesení

 

OV Hrach. 2011/09 Dopravní značení Ulička – umístění retardéru

OV Hrachovec navrhuje umístění retardéru dle přílohy 1 tohoto zápisu a žádá OKS o projednání tohoto řešení s Policií ČR a orgány státní správy.

 

OV Hrach. 2011/10 Žádost o souhlas s vybudováním dětského hřiště v areálu SK Hrachovec

OV Hrachovec souhlasí s umístěním dětského hříště  v uvedené lokalitě dle žádosti SK Hrachovec uvedené v příloze 2 tohoto zápisu.

 

OV Hrach. 2011/11 Žádost o opravu místní komunikace – ulice Příční (propojovačka od Vlčků)

OV Hrachovec žádá o zařazení opravy uvedené komunikace do plánu oprav místních komunikací.

 

OV Hrach. 2011/12 Žádost o připojení lokality pod točnou u lomu k veřejnému vodovodu

OV Hrachovec žádá OKS o prověření možností připojení uvedené lokality na veřejný vodovod.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Weiss

—————

Zpět