Zápis 3/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 2.6.2011 v KD Hrachovec

21.06.2011 21:06

Zápis 3/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 2.6.2011 v KD Hrachovec

 

Přítomni:

Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Jaroslav Došek
Omluveni: Lubomír Melichařík, Ing. Josef Vrátník

 

Program:

  1. Kontrola a plnění usnesení
  2. Zajištění souhlasného stanoviska občanů k umístění retardéru Ulička
  3. Žádost občanů o revizi spádu kanalizace v ulici pod obchodem (od Matuštíků č.p. 186)
  4. Provádění oprav místních komunikací

 

K bodu 1:

OV Hrach. 2011/06 – projednáno na dopravním výboru, zaslán požadavek vlastníkovi komunikace. Realizace přislíbena na podzim 
OV Hrach. 2011/08 – splněno
OV Hrach. 2011/09  - umístění retardéru schváleno dopravním výborem

 

K bodu 2:

OV zajistí souhlasné stanovisko vlastníků nemovitostí v okruhu 50m od přepokládaného umístění retardéru.

 

Kbodu 4:

V minulých dnech byla provedena oprava místní komunikace od Válků (č.p.109). OV není jasné na základě čeho byla oprava této komunikace provedena. V místní části se nacházejí komunikace, které jsou v daleko horším stavu a jejichž opravu pokládáme za důležitější. OV požaduje, aby opravy místních komunikací byly projednávány s OV.

 

Přijatá usnesení

 

OV Hrach. 2011/13 Souhlas s umístěním retardéru Ulička

OV Hrachovec zajistí souhlasné stanovisko vlastníků nemovitostí v okruhu 50 m.

 

OV Hrach. 2011/14 Žádost občanů o revizi spádu kanalizace

OV Hrachovec souhlasí s žádostí občanů dle přílohy 1 tohoto zápisu a žádá OKS o zajištění provedení revize spádu kanalizace v uvedené lokalitě.

 

OV Hrach. 2011/15 Provádění oprav místních komunikací

OV Hrachovec požaduje po OKS, aby byl  seznámen s plánovanými opravami místních komunikací v místní části a aby opravy komunikací byly prováděny tam, kde je to opravdu potřebné.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Weiss

—————

Zpět