Zápis 5/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 6.10.2011 v KD Hrachovec

18.10.2011 19:50

Přítomni:

Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Jaroslav Došek, Lubomír Melichařík, Ing.Josef Vrátník

 

Hosté:

Vlastislav Navrátil

 

Program:

  1. Stížnosti občanů na pořádání „disko“ akcí v KD Hrachovec.
  2. Žádost p. Věžníkové o prodej pozemků.
  3. Žádost p. Kutálka o prodej pozemků.
  4. Žádost p. Kundrátové o odstranění stromů.
  5. Seznámení se studií proveditelnosti stavby – vodovod Hrachovec - Vrchovina
  6. Informace o zařazení investiční akce „Zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu v Hrachovci“ do akčního plánu města na léta  2011 - 2014
  7. Informace o přípravě výstavby chodníků směr Šafaříkova.
  8. Žádost občanů o zřízení přechodů pro chodce v Hrachovci
  9. Stanovení priority OV pro rozpočet na rok 2012.

 

K bodu 1:

Stížnosti občanů k pořádání akcí „disko Hrachovec“. Poslední akce proběhla 1.10. Nadměrný hluk, polámané stromy, zničené ploty, nezájem Policie, podávání alkoholu mladistvím apod. Akce proběhla už několikrát, stížnosti opakované. OV navrhuje stanovit podmínky pronájmu ve spolupráci s OMS, pronajímat pouze organizacím. Požadavek na OMS na podávání informací ohledně pronájmů v KD, aby v případě „podezřelých“ akcí OV zajistil zvýšený dohled ze strany Policie.

 

K bodu 5:

Město Valašské Meziříčí na základě usnesení OV Hrach. 2011/12 zadalo zpracování studie proveditelnosti stavby vodovod Hrachovec –Vrchovina. Byly navrženy 2. varianty řešení. Varianta 1 je vedena převážně po veřejných komunikacích, je delší a je převážně uložena v místních komunikací (odhadovaná cena 1.844.000 Kč).

Varianta 2 je vedena nejkratším směrem převážně po soukromých pozemcích a přes lesní pozemek. Je kratší, uložena v nezpevněných plochách(odhadovaná cena 1.080.000 Kč). 

 

K bodu 6:

Zastupitelstvo města schválilo dne 6.10.2011 rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2011-2014  o projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu v Hrachovci“ se spolufinancováním města ve výši maximálně 3.288.917 Kč

 

K bodu 7:

S občany Hrachovce byly předběžně projednány odkupy pozemků za účelem výstavby chodníku. Město Val. Mez. podalo žádost o dotaci na SFDI na část chodníku mezi Beskydskou vyhlídkou a ulicí Karafiátovou. Předpoklad realizace této části je v roce 2012.

 

K bodu 8:

Občané Hrachovce znovu žádají o zřízení přechodů pro chodce přes silnici III. třídy  a to zejména v těchto místech – u fotbalového hřiště, u Vozáků a u mateřské školky.  

 

 

Přijatá usnesení

OV Hrach. 2011/25 Pronájmy prostor v KD Hrachovec.

OV Hrachovec projedná s OMS podmínky pronájmů a žádá OMS o sdělování pronájmů v prostorech KD Hrachovec.

 

OV Hrach. 2011/26 Žádost p. Věžníkové o prodej pozemků.

OV Hrachovec souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 146 a p.č. 148/2 p.Věžníkové

 

OV Hrach. 2011/27 Žádost p. Kutálka o prodej pozemků.

OV  Hrachovec nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č.2 p.Kutálkovi z důvodu plánované výstavby parkoviště pro KD na tomto pozemku.

 

OV Hrach. 2011/28 Žádost p. Kundrátové o odstranění stromů (příloha1)

OV  Hrachovec žádá OKS o odstranění stromů mezi parcelami p.č.125 a 126 ve vlastnictví města. 

 

OV Hrach. 2011/29  Studie proveditelnosti stavby Vodovod Hrachovec – Vrchovina.

OV  Hrachovec podporuje variantu 2 předložené studie a s vlastníky dotčených pozemků předběžně projedná možnosti stavby dle varianty 2.

 

OV Hrach. 2011/30  Zřízení přechodů pro chodce v Hrachovci.

OV  Hrachovec žádá dopravní výbor města o opětovné projednání možnosti zřízení přechodů pro chodce v Hrachovci s kompetentními orgány.

 

OV Hrach. 2011/31  Stanovení priorit OV pro rozpočet města na rok 2012.

OV Hrachovec souhlasí se stanovením priorit pro rozpočet na rok 2012 dle přílohy 2.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Weiss

—————

Zpět