Zápis z 3. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 14.5.2007 v 18:00 hodin v KD Hrachovec

14.05.2007 20:33

 

Přítomni: Ing.Jan Weiss, Jaroslav Došek, Petr Mizera, Evžen Knebl, Radek Vaigl

Program zasedání:

  1. Usnesení č.12/106 o výpůjčce pozemků v k.ú.Hrachovec za účelem konání 14.ročníku Hrachovky 2007

  2. Projednání žádosti občanů o opravu místní komunikace Hrachovec - Sýkoří

  3. Opravy místních komunikací v místní části Hrachovec

  4. Změny dopravního značení v místní části Hrachovec

  5. Zatrubnění příkopy podél hlavní silnice od RD Vozáků po RD Šichtářů

  6. Nedodržování rychlosti při průjezdu obcí - požadavek na častější měření

 

Přijatá usnesení:

OV Hrach. 3/01 Výpůjčka pozemků za účelem konání Hrachovky 2007

OV Hrachovec bere na vědomí usnesení č.12/106 Rady města o výpůjčce pozemků v k.ú.Hrachovec za účelem konání 14.ročníku Hrachovky 2007 s tím, že nebyly splněny všechny požadavky osadního výboru dle usnesení OV Hrach. 2/01 ze dne 16.4.2007

 
OV Hrach. 3/02 Žádost občanů o opravu místní komunikace Hrachovec - Sýkoří

OV Hrachovec souhlasí s provedením opravy komunikace dle předložené žádosti, která bude projednána s odborem komunálních služeb

 

OV Hrach. 3/03 Opravy místních komunikací v místní části Hrachovec

OV Hrachovec na základě požadavků občanů a provedení místního průzkumu navrhuje projednat provedení opravy komunikací "Na Padělky" ( od mostu u Dobiášů) a "Příční" (Od Vlčků) 

 

OV Hrach. 4/03 Změny a doplnění dopravního značení v místní části Hrachovec

OV Hrachovec požaduje provedení změn dopravního značení v místní části

 

  1. Umístění dopravní značky "Dej přednost v jízdě" na retroreflexní žlutozelený podklad na křižovatce u kaple z důvodu nerespektování a přehlížení stávající značky.

  2. Vyznačení hlavní komunikace a tvaru křižovatky na okraji Vichur z důvodu vjíždění vozidel na soukromé pozemky.

  3. Umístění dopravní značky "Zákaz stání" s doplňkovou tabulkou "Výjezd požárních vozidel" vedle KD z důvodu zajištění výjezdu vozidel SDH

  4. Doplnění dopravních značek"Dej přednost v jízdě" na výjezdech z bočních komunikací.

 

OV Hrachovec zajistí svolání místní šetření za účelem projednání změn dopravního značení.

 

OV Hrach. 5/03 Zatrubnění příkopy od RD Vozáků k RD Šichtářů

Současný stav je takový, že příkopa je nefunkční, částečně nesystémově zatrubněná. Je třeba rozhodnout, jakým způsobem bude zajištěna funkčnost odvodnění komunikace. OV zajistí svolání jednání za účelem řešení uvedeného problému. 

 

OV Hrach. 6/03 Nedodržování rychlosti při průjezdu obcí

Meření rychlosti v obci prováděné Městskou policii VM je nedostatečné. OV Hrachovec požaduje větší četnost měření ze strany MP

  

Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek

—————

Zpět