Zápis z 4. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 4.6.2007 v 18:00 hodin v KD Hrachovec

04.06.2007 20:42

 

Přítomni: Ing.Jan Weiss, Petr Mizera, Evžen Knebl, Radek Vaigl

 

Omluveni: Jaroslav Došek

 

Program zasedání:

 
 1. Stanovení seznamu priorit OV Hrachovec na léta 2007-2010

 2. Žádost p. Kabeláče o prodej pozemku p.č. 326 v k.u. Hrachovec

 3. Žádost občanů o nádoby na separovaný odpad v oblasti Vichur

 4. Žádost obyvatelů bytovek o odprodej pozemků na stavbu garáží

 5. Žádost SK Hrachovec o možnost čerpání vody z místního potoka k zavlažování

 

Přijatá usnesení:

OV Hrach. 4/01 Stanovení seznamu priorit OV Hrachovec na léta 2007-2010

OV Hrachovec stanovil priority OV Hrachovec na léta 2007-2010:

 
 • odlehčení kanalizace v dolní části Hrachovce ( od f. Travols k Bečvě)

 • vodovod a kanalizace Vichury

 • chodníky ( 1.etapa kaple - most, 2.etapa kaple - ul.Šafaříkova)

 • rozšíření mostku u kaple

 • dokončení kanalizace ( Městsko, Pobořil)

 • zlepšení životního prostředí v obci ( ekologické vytápění bytovek, KD a následně jednotlivých RD)

 • zkvalitnění dopravní dostupnosti ( zejména MHD)

 • regulace a čištění potoka

 • oplocení pozemku hřbitova

 • dosažitelnost bezdrátového internetu v rámci metropolitní sítě města

 • rozšíření mostku u kaple

 • využití KD

 • zakoupení nové požární stříkačky pro SDH Hrachovec

 

OV Hrach. 4/02 Žádost p. Kabeláče o prodej pozemku p.č. 326 v k.u. Hrachovec

OV Hrachovec projednal žádost p. Davida Kabeláže, Hrachovec 40 na prodej pozemku p.č. 326 o výměře 75 m2 v k.ú.Hrachovec a k prodeji nemá připomínek

 

OV Hrach. 4/03 Žádost občanů o nádoby na separovaný odpad v oblasti Vichur

OV Hrachovec projednal žádost občanů o umístění nádob na separovaný odpad v oblasti Vichur. OV s touto žádostí souhlasí a projedná toto s komunálním odborem MÚ. Vhodný obecní pozemek v této lokalitě je k dispozici.

 

OV Hrach. 4/04 Žádost obyvatelů bytovek o odprodej pozemků na stavbu garáží

OV Hrachovec projednal žádost občanů o odprodej pozemků za bytovkami na výstavbu garáží a nemá připomínek k prodeji jednotlivým vlastníkům bytů.

 

OV Hrach. 4/05 Žádost SK Hrachovec o čerpání vody z místního potoka k zavlažování

OV Hrachovec nemá přípomínek k žádosti SK Hrachovec o povolení čerpání vody z potoka za účelem zavlažování plochy fotbalového hřiště

 

 

Zapsal: Ing. Jan Weiss 

Zápis ověřil: Evžen Knebl

—————

Zpět