Zápis z místního šetření ve věci vyjádření k inženýrským sítím Valašské Meziříčí- Hrachovec „Komunikace pro pěší“

18.10.2007 21:53

Místo: Hrachovec – křižovatka u Pily Hrachovec

Datum: 3.10.2007

Přítomni:

  • Město Valašské Meziříčí – Ing. Straka, K. Grycová

  • CAD-PRO – ing. Vanduch, p. Podzemný

  • zástupci společností Pila Hrachovec – P. Trnečka, M. Mlýnek

  • zástupce Wolko – plast, s.r.o. – p. Komenda


Předmětem místního šetření bylo jednáno s vlastníky dotčených parcel o úpravách a rozšíření křižovatky v projektové dokumentaci k územnímu řízení akce „Inženýrské sítě V.M. – Hrachovec – komunikace pro pěší „ a dohodnuto následující:

  1. Bude provedena úprava projektové dokumentace a to v místě křižovatky. Jedná se o rozšíření cesty na pravé straně při vjíždění do křižovatky na vedleljší komunikaci, a to i za cenu zásahu do pozemku p. Jaroslava Osmančíka. S majitelem této parcely č. 73/4 pan Mlýnek přislíbil projednání souhlasu a souhlasné stanovisko. Nájezd na vedlejší komunikaci bude zpevněn na délku 5 m od hrany hlavní silnice III. třídy. Levá strana křižovatky zůstává beze změn. Doporučujeme provést výřez dřevin bránící ve výhledu.

  2. Po provedení této úpravy předloží firma CAD-PRO projektovou dokumentaci k vyjádření dotčených správců sítí.

  3. Město Valašské Meziříčí provede přemístění kontejneru na separovaný sběr na vhodné místo.

  4. O případných změnách budou výše uvedení informováni.


Kontakty a na vědomí:

straka@muvalmez.cz

grycova@muvalmez.cz

Cad-stav@cad-pro.cz

Pila.hrachovec@quick.cz


Zapsala: Grycová, 8.10.2007

—————

Zpět