Zimní údržba

04.12.2007 21:16

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a ve schůdnosti místních komunikací. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní, nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky za zimních období a to tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činnosti vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací ze škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

 

Zařazení komunikací do pořadí důležitosti

  • I. pořadí – 36 km: Šafaříkova, Kasárna- výjezd hasičského záchranného sboru, Juřinka k točně, Hrachovecká, Hrachovec ke skále, Štěpánov k točně MHD, U Nemocnice, Smetanova, U Kasáren, Žerotínova, K sauně, K zimnímu stadionu, Křižná, Palackého, Zašovská, Hrachovec ke skládce odpadu. Svěrákova, Jiráskova, Havlíčkova, Králova, Mostní, Náměstí, Komenského, Poláškova, nádraží MHD, Na Potůčkách, V sídlišti Pod Oborou, Na Šištotě, B. Němcové, Podlesí točna MHD, Krhová na Jehličnou, Břízky, Podlesí – Drážky, Podlesí – Podháj, Poličná k Revíru, Poličná ZD, Mikoláše Alše.

  • II. pořadí – 40 km : důležité spojovací místní komunikace a komunikace uvedené ve svozovém plánu komunálního odpadu . Místní komunikace, kde se provádí svoz komunálního odpadu a důležité spojovací komunikace

  • III. pořadí – 50 km : ostatní místní komunikace nezařazené do I. a II. pořadíPasport místních komunikací - oblast obce Hrachovec

Číslo řadové, název místní komunikace, délka

  • Komunikace 1. třídy

1a, od křižovatky k Valašskému Meziříčí, 120 bm
2a, od Úchvata k aut. Točně, 400 bm

  • Komunikace 2. třídy

- - -

  • Komunikace 3. třídy

1c, Za Vichury, 700 bm
2c, ke Konvičnému, 340 bm
3c, k Hrabovskému, 260 bm
4c, od Kladoše k Zetkům, 330 bm
5c, ke Krčmářům, 230 bm
6c, za bývalým MNV, 430 bm
7c, k Matuštíkovi, 75 bm
8c, od Juřičků k Šulákovi, 750 bm
9c, vedle Knápka, 250 bm
10c, k Ing. Matuštíkovi, 200 bm
11c, vedle Skalky k Vobořilovi, 150 bm
12c, nové sídliště, 270 bm
13c, vedle Hanáků, 150 bm
14c, k Pelcům, 600 bm
15c, vedle Radů, 150 bm
16c, k Pospíšilům, 200 bm
17c, za cihelnou k Žitníkovi, 390 bm
18c, k ZD, 120 bm
19c, k panelákům, 200 bm
20c, k Dobiášům, 140 bm
21c, na Sýkoří, 470 bm
22c, u bytovek, 150 bm
23c, točna na dolním konci, 100 bm


Operační tým zimní údržby

  • Dodavatelem zimní údržby jsou TS Valašské Meziříčí s r.o., Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, Valašské Meziříčí, zastoupené:


Ing. Jiřím Olivíkem
tel. pracovní dny: 571 611 625
mobil: 602 789 177

  • Seznam dispečerů odpovědných za provádění zimní údržby:


Hlavním dispečerem zimní údržby komunikací a chodníků pro období 2007 – 2008 je jmenován mistr provozu údržby komunikací:

Lysák Michal
tel. pracovní dny: 571 611 625
mobil: 602 222 933

Dispečeři zimní údržby:

Zátorský Marek
tel. pracovní dny: 571 611 625
mobil: 606 453 426

Jiří Karban
tel. pracovní dny: 571 611 625
mobil: 720 311 746

—————

Zpět